< Powrót


Regulamin świadczenia usług przez Portal Carly24

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal internetowy carly24.pl, carly24.biz, dostępny jest pod adresem internetowym www. carly24.pl, www. carly24.biz. (dalej Portal)

 2. Właścicielem Portalu jest Jakub Jach, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ex-Lab Jakub Jach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6050035386 REGON 360255505.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Usługodawców korzystających z portali carly24.pl, carly24.biz i określa zasady korzystania z Portalu oraz zasad i trybu zawierania Umów o świadczenie Usług przez Usługodawców, na odległość za pośrednictwem niniejszego Portalu.

§ 2 Definicje

 1. Carly24 – podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa między Usługodawcą, a Klientem

 2. Portal – aplikacja internetowa umieszczona w przestrzeni internet pod adresem www. carly24.plwww. carly24.pl/biz udostępniona dla użytkowników oraz Usługodawców, za pośrednictwem którego Administrator pośredniczy w świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta

 3. Usługodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla Usługodawców dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów, w szczególności w zakresie usług świadczonych przez stacje kontroli pojazdów, warsztaty mechaniczne, myjnie/spa samochodowe, punkty wulkanizacji

 4. Klient - każdy podmiot, osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i utworzyła konto w portalu, korzystająca z usług Usługodawcy; zakres korzystania z określonych usług, wykraczających poza drobne sprawy w rozumieniu art. 20 k.c,. może zostać uzależniona przez Usługodawcę od wyrażenia uprzedniej zgody przez przedstawiciela ustawowego Klienta

 5. Pracownik Usługodawcy– upoważniony do obsługi klienta pracownik, pozostający w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku cywilnoprawnym z Usługodawcą.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Portalu.

 8. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o wykonanie określonej Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

 9. Konto – wpis Klienta lub Usługodawcy w Portalu, zawierający dane podane przez Klienta lub Usługodawcę oraz informacje o złożonych przez Klienta Rezerwacjach w Portalu carly24 lub informację o dostępnych usługach Usługodawcy, czasie ich trwania, cenniku i dostępnych godzinach usługi.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Usługa - dostępna w Portalu carly24 usługa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Usługodawcą dzięki udostępnionym mechanizmom Portalu carly24, w szczególności usług z branży motoryzacyjnej, a w tym: Usług: stacji kontroli pojazdów, warsztatów mechanicznych, myjni/spa samochodowych, wulkanizacji oraz innych odpowiednio opisanych.

 12. Umowa o świadczeniu usług – umowa o świadczeniu usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Portalu internetowego carly24. Przez Umowę świadczenia usług rozumie się też umowę o dzieło.

 13. Formularz zamówienia usługi - interaktywny formularz dostępny w Portalu carly24 umożliwiający dokonanie rezerwacji.

 14. Portal pośredniczy w zawieraniu umów wskazanych w pkt 13 na podstawie przedmiotowego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i europejskiego. Przedmiotowe zasady zostały szczegółowo omówione w Polityce Prywatności.

§ 3 Informacje ogólne

1. Za pomocą Portalu internetowego carly24 klient ma nieograniczony darmowy dostęp do listy Usług proponowanych przez Usługodawcę. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dokonywaniem rezerwacji oraz procesem rezerwacji. Klient może być obciążony opłatą rezerwacyjną jeśli Usługodawca tak zastrzeże.

2. Carly24 udostępnia jedynie portal służący nawiązywaniu kontaktu między Usługodawcą, a Klientem.

3. Usługodawca po dokonaniu rejestracji otrzymuje od Carly24 dostęp do:

 • kalendarza online,    

 • platformy do automatycznej wysyłki powiadomień o dokonaniu rezerwacji w formie sms, e-mail, push z możliwością szybkiego przesunięcia terminów w danym dniu,

 • raportów o wykonanych usługach, częstotliwości rezerwacji

 • narzędzi do wysyłki zbiorowych smsów z promocjami, życzeń świątecznych oraz innych w ramach swojej bazy danych,

§ 4 Kontakt z carly24

1. Adres : Ex-Lab Jakub Jach ul. Prof. A. Rożańskiego 31/2 32-085 Kraków

2. Adres e-mail [email protected],  [email protected]

3. Klient oraz Usługodawca może porozumiewać się z Portalem za pomocą adresów e-mail lub pocztą tradycyjną.

 

§ 5 Warunki korzystania z Portalu

1. Do korzystania z Portalu carly24, w tym przeglądania proponowanych usług oraz składania zamówień na wykonanie usług za pośrednictwem carly24, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 74+ / Internet Explorer 11+ / Edge 18+ / Safari 12+ / Mozilla Firefox 67+

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

 1. W celu korzystania z Portalu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług carly24 za pośrednictwem Portalu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Portalu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub IOS. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.

 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Użytkowników zgody na przetwarzanie przez Portal danych osobowych oraz udostępnienia tych danych wybranemu Usługodawcy. Brak wyrażenia takiej zgody jest zatem równoznaczne z niemożnością skorzystania z Portalu lub rezygnacją z świadczonego przez Portal Pośrednictwa.

 

§ 6 Zasady korzystania z Portalu Carly24

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Portalu
 2. Usługodawca/Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dniu od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenia oświadczenia o odstąpieniu, które należy przesłać na adres [email protected], nadany z maila, który jest zarejestrowany w bazie carly24. Wysłanie rzeczonego oświadczenia przed upływem w.w. 14-dniowego jest równoznaczne z jego zachowaniem. Z odstąpieniem nie są związane żadne opłaty.

 4. Użytkownicy niewymienieni w pkt 3 są uprawnieni do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

 5. Carly24 może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub postanowień umowy Portal jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenia uważa się w szczególności: nieuregulowanie płatności ciążących na Usługodawcy wobec Portalu.

 6. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient lub Usługodawca: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

 7. Zawierając umowę o świadczenie Usług, Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

 9. Jeżeli treści publikowane przez Usługodawcę zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Portalu Klient udziela Carly24 nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych w tym również w ogólnodostępnych mediach społecznościowych. Szczegółowe zasady korzystania z takich treści prze Portal określono w § 12 pkt. 10 i 11 Regulaminu.

 

§ 7 Zakładanie Konta w Portalu carly24

 1. Aby założyć Konto w carly24, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. W celu założenia konta Klient powinien podać następujące dane:

-adres e-mail

- numer telefonu (wykorzystywany do powiadomień, zgodnie z Polityką prywatności)

-nr rejestracyjnego pojazdu

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3, lub też za pomocą odpowiedniej opcji Portalu.

 2. Klient wyraża zgodę na wyświetlanie na nośniku zewnętrznym, ogólnodostępnym, numeru rejestracyjnego samochodu, którego dotyczy rezerwacja w celu identyfikacji oraz sprawnej realizacji zarezerwowanej Usługi.

 3. Carly24 udostępnia i przekazuje dane podane przez klienta Usługodawcy w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na w.w. przetwarzanie danych osobowych.

 4. Klient może posiadać tylko jedno konto.

 5. Klient może zrezygnować z rezerwacji usługi tylko na 24 godziny przed jej realizacją.

 6. W celu założenia konta Usługodawca podać następujące dane:

- nazwy (firmy)

- danych adresowych

- numeru telefonu

- adresu e-mail

 1. Założenie Konta w carly24 jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Użytkownicy obowiązani są podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania.

 4. Podanie danych jest dobrowolne.

 5. Założenie konta oznacza, iż Użytkownicy akceptują fakt, iż ich dane osobowe będą w określonym zakresie dostępne w Internecie oraz przetwarzane (zob. pkt 5)

 6. Portal zastrzega sobie uprawnienie do zwrócenia się do Usługodawcy o weryfikację uprawnień do świadczenia Usług, w szczególności o przekazanie dokumentów potwierdzających wskazane uprawnienia.

§ 8 Rodzaj świadczonych usług

 1. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług pośrednictwa przez Portal. Zakładając Konto użytkownicy akceptują treść niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta Użytkownicy zobowiązani są zapoznania się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu. Portal nie odpowiada za działania, szkody wynikająca z nieznajomości Polityki Prywatności i Regulaminu.

 2. Przeglądanie dostępnych Usług i danych Usługodawców nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień wykonania usługi przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i danych pojazdu umożliwiających realizację Usługi.

 3. Carly24 świadczy na rzecz Klientów m. in. następujące usługi:

- korzystanie z Konta;

- udostępnienie wyszukiwarki Usługodawców;

- dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych przez Usługodawców wraz z ewentualnymi zmianami terminów lub odwołaniem Rezerwacji

-dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Portalu,

- otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Portalu (sms, e-mail, push);

- umożliwia Klientom publikowanie informacji i opinii o Usługodawcach skatalogowanych według województw, miast i kategorii

 1. Carly24 świadczy na rzecz Usługodawców m.in. następujące usługi:

 • obsługę kalendarza online,    

 • obsługę platformy do automatycznej wysyłki powiadomień o dokonaniu rezerwacji w formie sms, e-mail, push z możliwością szybkiego przesunięcia terminów w danym dniu,

 • raporty o wykonanych usługach, częstotliwości rezerwacji

 • narzędzia do wysyłki zbiorowych smsów z promocjami, życzeń świątecznych oraz innych w ramach swojej bazy danych,

 

 1. Portal jest uprawniony do czasowego zawieszenia działalności Portalu w związku z jego modernizacją, przebudową lub innymi pracami związanymi z funkcjonowaniem systemu informatycznego. W takich sytuacjach zostaną jednak dołożone wszelkie starania zmierzające do maksymalnego skrócenia w.w. okresów oraz do minimalizowania ich uciążliwości.

§ 9 Opłaty i ceny

 1. Dostęp Klientów do Portalu jest darmowy.

 2. Z tytułu korzystania przez Usługodawcę z Portalu naliczana jest opłata .Jej wysokość/podstawa do wyliczenia określane są na podstawie umowy z danym Usługodawcą.

 3. Usługodawcy zostanie wystawiona faktura VAT za korzystanie z portalu zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie Portalu carly24 oraz zgodnie z obowiązującymi promocjami.

 4. Ceny widoczne na Portalu carly24 podane są w polskich złotych i są cenami netto  (nie uwzględniają podatku VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta może składać się cena za Usługę oraz koszty części zamiennych, lub innych potrzebnych do realizacji usługi rzeczy, a także nie gwarantuje wykonania usługi jeśli usługa jest bardziej skomplikowana i nietypowa, jednakże zawsze przed realizacją Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztorysu, jeśli taka komplikacja wystąpi, a Klient do przekazania Usługodawcy jednoznacznej odpowiedzi czy akceptuje lub nie przedstawiony kosztorys.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach dodatkowych zostaną przekazane Klientowi w miarę możliwości przed rozpoczęciem wykonania usługi.

§ 10 Forma płatności

Klient może zapłacić za usługę świadczoną przez Usługodawcę online za pomocą PayU, przelewem na konto wskazane w fakturze VAT przesłanej na adres email Usługodawcy lub gotówką.  

§ 11 Wykonanie umowy przez Usługodawcę

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą poprzez Portal Carly24 następuje po uprzednim zarezerwowaniu przez Klienta terminu wykonania usługi za pomocą narzędzi dostępnych w Portalu.

 2. Po zarezerwowaniu Usługi Klient otrzymuje powiadomienie sms, e-mail lub push potwierdzające dokonanie rezerwacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego powiadomienia, zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi zgodnie z profesjonalnym charakterem swojej działalności.

 4. W przypadku konieczności odwołania zarezerwowanego terminu Usługi lub jego zmiany Klient lub Usługodawca są zobowiązani do poinformowania o tym drugą Stronę za pośrednictwem Portalu.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

b. płatności gotówką po wykonaniu Usługi, Klient obowiązany jest dokonać na miejscu po wykonaniu usługi.

 

§ 12 Odpowiedzialność Portalu carly24.pl

 1. Portal odpowiada wyłącznie na szkodę wynikające z zawinionego przez niego nienależytego wykonania lub niewykonania usług świadczonych przez Portal. Tj pośredniczenia w zawarciu umowy między Klientem, a Usługodawcą.

 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących przejaw siły wyższej (tj. pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe),

 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi zarezerwowanej za pośrednictwem Portalu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy gwarancji z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę.

 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, ocen, komentarzy i innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników. Nie odpowiada także na naruszenia prawa spowodowane tymi treściami, w szczególności naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych.

 5. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Usługi należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy – zgodnie z par. 11 i 12 Regulaminu. Tym samym należy wyraźnie zastrzec, że korzystanie z Portalu i Usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników. Informacje publikowane na Portalu nie są objęte gwarancją w zakresie ich zupełności czy użyteczności dla należytego wykonania umowy.

 6. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności i bezpieczeństwo Konta, w tym hasła dostępu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania przez podmioty trzecie hasła dostępu. W przypadku uzasadnione podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa – Użytkownik jest zobowiązany zmienić hasło dostępu.

§ 13 Reklamacje wobec Portalu carly24

 1. Reklamacje dotyczące usług pośrednictwa świadczonych przez Portal rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 2. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.
 3. Reklamacje należy kierować na adres [email protected]
 4. Carly24 rozpatrzy każde zgłoszenie reklamacje oraz udzieli na nie stosownej odpowiedzi. Jednakże Portal jest uprawniony do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji, której treść wynika z nieznajomości Regulaminu lub Polityki Prywatności, lub zawierać będzie treści wulgarne, obraźliwe czy sprzeczne z prawem.

§ 14 Reklamacje wobec Usługodawcy

 1. Reklamacje dotyczące wykonanych usług należy kierować bezpośrednio do Usługodawców.
 2. Carly24 nie bierze odpowiedzialności za wykonane usługi zarezerwowane przy pomocy Portalu.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za rozpatrzenie reklamacji za realizowane usługi.

§ 15 Treści publikowane przez Użytkowników

 1. Klienci są uprawnieni do zamieszczania na portalu opinii dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawców oraz funkcjonowania Portalu.

 2. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie działalności gospodarczej podmiotów wskazanych w pkt 1.

 3. Usługodawcy są uprawnieni do zamieszczania na portalu informacji o oferowanych przez siebie Usługach, cenników i innych informacji niezbędnych do właściwego wykonania umowy zawartej z Klientem,

 4. Usługodawcy nie są uprawnieni do zamieszczania opinii na własnych kontach oraz kontach innych Usługodawców. Niedopuszczalne jest także wszelkie działania zmierzające do manipulacji opiniami, ocenami czy innymi informacjami.

 5. Użytkownicy nie mogą zamieszczać na Portalu opinii, ocen, komentarzy lub innych informacji niezgodnych z prawdą

 6. Wszelkie treści publikowane przez Użytkowników nie mogą naruszać zasad prawa, współżycia społecznego i dóbr osobistych. Zabronione jest posługiwanie się słowami i sformułowaniami powszechnie uważanymi za wulgarne lub obraźliwe, zawierającymi treści znieważające lub zniesławiające.

 7. Niedozwolone jest udostępnianie, reklamowanie, prowadzenie kampanii marketingowych oraz lokowanie produktu bez zgody Portalu.

 8. Treści sprzeczne z zasadami niniejszego regulaminu będą niezwłocznie usuwane przez Administratora Portalu, bez uprzedniego uprzedzenia o tym fakcie autora wskazanej treści. W przypadku jej usunięcia Użytkownikom nie przysługuje w stosunku do Portalu żadne roszczenie.

 9. Administrator Portalu jest także uprawniony do odmowy publikacji informacji i innych treści na temat Usługodawcy, jeśli stwierdzi ich niezgodność z prawdą.

 10. Usługodawcy są uprawnieni do zamieszczania na Portalu zdjęć, logo i innych danym umożliwiających jego rozpoznanie. Zamieszczenie zdjęć i logo na Portalu przez Usługodawca jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na jego rozpowszechnianie. Usunięcie Konta nie oznacza cofnięcia przedmiotowej zgody. Wszelkie treści publikowane przez Usługodawcę muszą pozostawać w zgodzie z profesjonalnym charakterem jego działalności.

 11. Zamieszczając w Portalu zdjęcia, logo lub inne podobne treści Usługodawca udziela nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie na terenie Unii Europejskiej, a także pozostałych krajów świata. Licencja obejmuje korzystanie ze zdjęć na wszelkich znanych aktualnie polach eksploatacji, w tym w szczególności do wprowadzania tych treści do pamięci komputera, przetwarzania ich, zwielokrotniania, publicznego udostępniania, wykorzystywania do promocji Portalu. Licencja trwa także po likwidacji Konta. Zamieszczając rzeczone treści w Portalu Usługodawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec zdjęcia, logo lub innych treści.

 12. § 16 Postanowienia końcowe
 13. Portal jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany zasad działania Portalu, zmian w funkcjonowaniu systemu informatycznego etc.
 14. 2. O każdej zmianie, każdy Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem. Powiadomienie zostanie przesłane do Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
 15. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów zawieranych między Portalem, a Użytkownikami jest prawo polskie.

 16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Usługodawcami oraz Klientami nie będącymi konsumentami jest Sąd właściwy według siedziby Ex-Lab Jakub Jach.

 17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.